Melissa & Geoff  · · ·  "Resistance is futile!"
 

November 19, 2009 : San Diego Trolley Tour

 img_1659.jpg  [4/114] 
Heading onto the bridge to Coronado